متحف

Il “Museo Paolo Cresci per la storia dell’emigrazione italiana” ha sede nel Palazzo Ducale di Lucca e più precisamente nella Cappellina di S. Maria della Misericordia e nei locali adiacenti.

Il Museo raccoglie un contributo tangibile alla conoscenza di una pagina importante della storia d’Italia: lettere, diari, documenti e fotografie appartenenti alla vita di ogni giorno, la più ricca raccolta di documenti esistente sull’emigrazione italiana.

L’allestimento segue le tappe del percorso dell’emigrante, dalla partenza, al viaggio, alla ricerca di un lavoro una volta giunti a destinazione.

L’obiettivo è quello di dare al visitatore spunti di riflessione sui temi che riguardano l’emigrazione, analizzata in termini numerici - partenze, rientri, rimesse, ecc. – ma anche dal punto di vista delle vicende sociali, collettive ed individuali; presentare la complessità del fenomeno, non solo tenendo conto delle diversità geografiche e delle varie situazioni storiche e temporali, ma anche negli aspetti psicologici legati alla “diversità” alla “identità”, all’”omologazione” e al “rifiuto”, orientati alla formazione di un nuovo status di “italiano all’estero”, sintesi di memoria e di modernità.

Come ultima finalità, ma certamente di non secondaria importanza, il Museo vuole mettere in risalto l’attualità del messaggio legato all’emigrazione come “lezione” storica per predisporre i visitatori alla mentalità dell’accoglienza e della tolleranza arricchendo, nel contempo, il proprio bagaglio di esperienze, attraverso il confronto con culture diverse.

Il percorso espositivo oltre ai pannelli fotografici e alle bacheche che espongono documenti e oggetti originali, con immagini sia d’archivio che moderne, è arricchito dalla proiezione di filmati storici e sequenze tratte da film recenti di larga diffusione, interviste ai protagonisti dell’emigrazione, situazioni interattive multimediali dove il visitatore è invitato ad effettuare direttamente ricerche mediante un approccio informatico.

Tutte le foto dei documenti riprodotti nella guida provengono dall’archivio della Fondazione.

PANNELLO-INIZIALE-104x60-640x369

يعد “متحف باولو كريشي لتاريخ الهجرة الإيطالية” حقًا أحد أهم الأهداف التي حققتها المؤسسة باعتباره مساهمة بارزة في معرفة ورقة هامة في تاريخ إيطاليا: إنها الهجرة. كما أن المتحف يضم تحت جنباته القضايا الراهنة المتعلقة بتنقل الشعوب، والتي تعتبر موضع اهتمام كبير لبلدنا، انطلاقًا من روح السعي إلى التعايش المدني والبناء الذي يهدف إلى اغتنام أفضل ما في كل ثقافة.

لمعرفة المزيد

تجمع مؤسسة Paolo Cresci وثائق مهمة ومتنوعة عن المهاجرين الإيطاليين.
عند تصفح مواقعنا ، ستكون قادرًا على السفر عبر الزمن على متن سفن محملة بالمهاجرين الذين يغادرون إلى أماكن بعيدة ، وعيش مغامراتهم في أوطانهم الجديدة ومشاركة الحنين إلى مسقط رأسهم. إذا كان لديك قريب هاجر وتريد أن تعرف شيئًا عن تاريخه ، يمكنك الرجوع إلى قاعدة البيانات الخاصة بنا.